^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Lubòtny Jerzi, drogô córkò swiãti pamiãcë Lidwinë - Joanno z chłopã i dzecama, tczëwôrtny krewny, znajomi, dzejarzë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, stanicowé pòcztë!

Zrzeszeniô, stanicowé pòcztë!

62 lata to je ò wiele za wczas, żebë òdchadac, ale takô wòlô Bòżô, chtërna – jak dobrze wiémë – bëła dlô Lidwinë nôwôżniészô. Kòżdą mëslã, kòżdi krok i robòtã pòddôwa wòlë Bòżi, wespół ze swòjim chłopã Jerzim i rodzyną. Bëła doswiôdczonô, wiedza dobrze, że tak je nôlepi. Temù, chòc za krótczi béł ju czas na zemi, béł òn baro dobrze - òfiarno i robòco - tu przeszłi.

Ùrodzëła sã 12 łżëkwiata (kwietnia) 1957 rokù. Pòchòdzëła z Prokòwa. Tam naùcza sã miłoscë do starszich, tam sã naùcza bëlny robòtë i tam téż pòznôwa, co znaczi bëc dobrim katolëkã, Kaszëbą i Pòlôchã. Te wôrtnotë przeniosła w 1976 rokù do Żukòwa, a pózni téż do Kòlbùd. W Żukòwie – zachãconô przez swòjégò chłopa – aktiwno włączëła sã w dzejanié partu Zrzeszeniô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò. W 1995 rokù òsta jegò przédnikã. Tej - tak sã prawie złożëło - żegna załóżcã tegò partu, kaszëbsczégò pisarza i wiôldżégò dzejarza, dôwnégò starostã kartësczégò - Karola Kreffta, a téż zasłużonégò przédnika partu z lat 80-tëch i 90-tëch Kazmiérza Bańczika.

Drëdżi rôz przëjãła na se trud prowadzeniô partu w rokù 2010, ta razą na dwie kadencje, jaż  do 2016 rokù. W tim czasu mieszkała ju w Kòlbùdach, dze mòcno wspiéra téż ten tu part prowadzony przez ji chłopa, Jerzégò. Wëdôwało sã czasã, że to bëło pònad mòcë. A jednak bëło to mòżlëwé. Mało tegò, w tim czasu òba partë nôleżałë do baro aktiwnëch. Jich doróbk baro sã wëróżniwô w skale całi wiôldżi òrganizacji. Tak je do dzys, chòc gwës bądze terô jinaczi pò strace tak aktiwny òsobë. Lidwina òdeszła w biegù, jakno wiceprzédnik partu w Żukòwie, a téż nôleżnik Radë Naczelny całi òrganizacji.

Temù swòje słowò żalu i pòdzãczi za te lata wspaniałi robòtë skłôdóm na rãce Jerzégò, ji dzecy i wnuków téż w miono przédnika Zrzeszeniégò, Jana Wërowińsczégò. Skłôdóm je òd se z wiôlgą wdzãcznoscą za wëjątkòwò dobrą wespółprôcã z partã Zrzeszeniégò w Baninie, przez wnet 20 ju lat jego dzejaniô. Skłôdóm je serdeczno òd całégò partu, jegò zarządu na przodzy z òbecnyma tu przédnikama Elżbiétą Prëczkòwską i Witoldã Szmëdtką. Słowò żalu i kòndolencje czerëjã téż òd bùrméstra gminë Żukòwò, Wòjcecha Kankòwsczégò. Przekazywóm téż słowa wespółczëcô òd dzejarzów z nordowëch partów ZKP, chtërny są tu òbecny, chòc nié fizyczno przez wzgląd na sytuacjã, jakô dotkła nasz krôj Eùropã i swiat.

Më wszëtcë baro sã ceszëlë, czej mòglë më na pòczątkù gòdnika zeszłégò rokù wrãczëc Lidwinie piãkną nôdgrodã - Żukòwską Liliã. Lidwina baro sã ji ceszëła. W swòji skrómnoscë gôdała, że gwës są jinszi téż gòdny. Na pewno jo, chòc ji nôleża òna sã wëjątkòwò mòcno, co dobrze rozmiôł zarząd partu w Żukòwie. Do tegò stãpnia, że miesąc temù – razã z banińsczim zarządã – nominowôł jã do nôwiãkszi żukòwsczi nôdgrodë ò nazwie Sucovia. Chòc ti nôdgrodë Lidwina ju nie òdbierze, dlô nas równak i tak òstónie òna jedną z barżi zasłużonëch òsób żukòwsczi, kòlbùdzczi – kaszëbsczi zemi. Niech ji ta zemia letką bãdze, a Bóg, chtërnégò tak kòcha i Swiónowskô Matinka – Kaszëbskô Królewô, dadzą ji wieczny òdpòczink w niebie.

 

 

 

ZKP Banino 2017